قوانین کنسلی پرواز

قوانین پروازهای چارتری  داخلی و خارجی


متاسفانه اکثر پروازهای چارتری غیرقابل استرداد و کنسلی می باشند، درصورت امکان استرداد و کنسلی طبق قانون شرکت چارترکننده مربوطه عمل خواهد شد و پس از کسر جریمه کنسلی از مبلغ بلیط، وجه طی 72 ساعت به حساب خریدار واریز خواهدشد.

 

قوانین پروازهای سیستمی داخلی و خارجی


پروازهای سیستمی طبق قوانین ایرلاین های مربوطه جریمه کنسلی اعمال خواهد شد.